Υπουργείο Υγείας: Δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

0
308

Μετά τις δωρεάν μαστογραφίες μέσα από το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» (mastografia.gov.gr. ) το υπουργείο Υγείας προχωράει και στις  δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, σε  δημόσιες ή ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Υγείας, για όλες τις γυναίκες από 21 έως 65 ετών. Σκοπός του προγράμματος είναι η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση της νόσου, η βελτίωση των δεικτών της θεραπεύσιμης θνησιμότητας και φυσικά η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των γυναικών.

Ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των γυναικών στο νέο πρόγραμμα αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 4 της  τροπολογίας «Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή» ( 12023850 ) του υπουργείου Υγείας, που κατατέθηκε την Παρασκευή το βράδυ και ψηφίζεται την ερχομένη Τρίτη. Το πρόγραμμα για τις δωρεάν εξετάσεις του καρκίνου της τραχήλου της μήτρας «τρέχει» η Γενική Γραμματείας Δημόσιας Υγείας και φορέας υλοποίησης της Δράσης ορίζεται ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Αναλυτικά το πρόγραμμα αφορά τις Ελληνίδες πολίτες και οι γυναίκες πολίτες λοιπών χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ είκοσι ενός (21) και εξήντα πέντε (65) ετών,

β) διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.),

γ) δεν έχουν υποστεί, μερική ή ολική, υστερεκτομή λόγω καρκίνου,

δ) δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκινική νόσο του τραχήλου της μήτρας τύπου C 53.0,1, 8, 9, ε) δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο του σώματος της μήτρας τύπου C 54.0, C 55.0, στ) δεν έχουν διενεργήσει εξέταση PAP-TEST, κατά τα τρία (3) ημερολογιακά έτη που προηγούνται της έναρξης υλοποίησης της Δράσης,

ζ) εφόσον ανήκουν στην ηλιακή υπό-ομάδα μεταξύ είκοσι ενός (21) και είκοσι εννέα (29) ετών, δεν έχουν διενεργήσει HPV-DNA TEST κατά τα τρία (3) ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους κατά το οποίο υλοποιείται η Δράση,

η) εφόσον ανήκουν στην ηλικιακή υπό-ομάδα μεταξύ τριάντα (30) και εξήντα πέντε (65) ετών, δεν έχουν διενεργήσει HPV-DNA TEST κατά τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους κατά το οποίο υλοποιείται η Δράση.

Οι εξετάσεις:

5.α) Για τις γυναίκες που ανήκουν στην ηλιακή υπό-ομάδα μεταξύ είκοσι ενός (21) και είκοσι εννέα (29) ετών, η δράση περιλαμβάνει:

αα) αυτόματη ηλεκτρονική συνταγογράφηση και εκτέλεση του παραπεμπτικού προληπτικής εξέτασης PAP-TEST με δειγματοληψία σε δημόσιες ή ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Υγείας,

αβ) καταχώριση του αποτελέσματος στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. («Η.Δι.Κ.Α. Α.Ε.») και ενημέρωση της ωφελούμενης για το αποτέλεσμα της προληπτικής εξέτασης,

αγ) σε περίπτωση ύπαρξης μη φυσιολογικών ευρημάτων, ηλεκτρονική συνταγογράφηση και εκτέλεση του παραπεμπτικού εξέτασης κολποσκόπησης και διενέργειας βιοψίας.

β) Για τις ωφελούμενες που ανήκουν στην ηλιακή υπό-ομάδα μεταξύ τριάντα (30) και εξήντα πέντε (65) ετών, η Δράση περιλαμβάνει:

αα) Αυτόματη ηλεκτρονική συνταγογράφηση και εκτέλεση του παραπεμπτικού προληπτικής εξέτασης HPV-DNA TEST με δειγματοληψία σε δημόσιες ή ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Υγείας,

αβ) καταχώριση του αποτελέσματος στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και ενημέρωση της ωφελούμενης για το αποτέλεσμα της προληπτικής εξέτασης,

αγ) σε περίπτωση ύπαρξης μη φυσιολογικού ευρήματος:

ϊ) για εύρημα θετικό στους τύπους 16 καί 18, ηλεκτρονική συνταγογράφηση και εκτέλεση παραπεμπτικού εξέτασης κολποσκόπησης και διενέργειας βιοψίας ή

ίϊ) για εύρημα θετικό στους λοιπούς τύπους, πλην των τύπων 16 και 18, ηλεκτρονική συνταγογράφηση και εκτέλεση παραπεμπτικού εξέτασης PAP-TEST επί του υπολοίπου δείγματος. Αν κατά την εξέταση PAP – TEST διαπιστωθεί μη φυσιολογικό εύρημα, ακολουθούνται οι περιγραφόμενες στο στοιχ. ΐ) της υποπερ. αγ) ιατρικές πράξεις.

6.Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ενημερώνει, μέσω διαλειτουργικότητας, τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) των ωφελούμενων για το αποτέλεσμα κάθε διενεργούμενης εξέτασης.

Η διακίνηση και η εκτέλεση, στο πλαίσιο της Δράσης, των άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4704/2020 (Α’ 133), περί της άυλης λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης φαρμάκων.

Πώς θα αποζημιώνονται οι εξετάσεις

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ως φορέας υλοποίησής της, εκδίδει δημόσια πρόσκληση, μετά από απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καλώντας τις δημόσιες και ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Υγείας, ανεξαρτήτως εάν είναι ή όχι συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., να συμμετέχουν στη Δράση.

9.α) Όταν η δειγματοληψία γίνεται στο πλαίσιο ιατρικής επίσκεψης, η τιμή αποζημίωσης της ιατρικής επίσκεψης ορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25,00),

β) Η τιμή αποζημίωσης της διενεργούμενης εξέτασης PAP-TEST  ορίζεται σε δέκα τρία ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (13,32)

γ) Η τιμή αποζημίωσης της διενεργούμενης εξέτασης HPV-DNA TEST ορίζεται σε ογδόντα ευρώ (80,00),

δ) Η τιμή της αποζημίωσης της κολποσκόπησης ορίζεται σε σαράντα ευρώ (40,00)

ε) Η τιμή της αποζημίωσης της βιοψίας ορίζεται σε τριάντα ευρώ (30,00).