Ιδρύθηκε το Κέντρο Ικανοτήτων στον Τομέα της Υγείας και των Φαρμάκων

0
363

Με τις διαδικασίες σύστασης να έχουν ολοκληρωθεί την 1η Δεκεμβρίου 2021, ξεκινά τη λειτουργία του το Κέντρο Ικανοτήτων ΠΥΘΕΙΑ ΙΚΕ, ένα εκ των δύο Κέντρων Ικανοτήτων στον Τομέα της Υγείας και των Φαρμάκων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Το συγκεκριμένο Κέντρο Ικανοτήτων αξιολογήθηκε θετικά προς σύσταση τον Ιούλιο 2021 από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ανάμεσα από τις 17 αιτήσεις που υποβλήθηκαν. Πρόκειται για μια σύμπραξη φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που έχει ως στόχο την υποστήριξη της καινοτομίας στον τομέα της ενοποίησης ετερογενών ιατρικών δεδομένων μεγάλου όγκου και της τεχνητής νοημοσύνης με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην υγεία.

Κέντρο Ικανοτήτων ΠΥΘΕΙΑ

Στο Κέντρο συμμετέχουν 11 φορείς, μεταξύ των οποίων σημαντικά ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, ερευνητικοί φορείς καθώς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς της υγείας και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτής. Πρόκειται για το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας που έχει αναλάβει τον συντονιστικό ρόλο του έργου, την εταιρία πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων Ν. ΝΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (UNICERT), την ελβετική εταιρία ALTOIDA, πρωτοπόρα στον τομέα της νευρολογίας, την ελβετική εταιρία Optichronix που ειδικεύεται στην έγκαιρη βελτίωση της υγείας του εγκεφάλου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο του Ιονίου Πανεπιστημίου, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μέσω του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας, την εταιρία επικοινωνίας και μάρκετινγκ Γενιτσεφτσής Χρήστος & ΣΙΑ Ε.Ε. (SPIRITO), τη συμβουλευτική εταιρία EURICON ΕΠΕ, o Τεχνοβλαστός του ΕΠΙΨΥ (ΕΚΠΑ) HYGIEIA και τέλος την εταιρία Open Mellon Εκπαίδευση – Συμβουλευτική – Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων Α.Ε.

Το κέντρο αριστείας

Η νέα αυτή δομή που έχει έδρα στην πόλη της Λάρισας και συγκεκριμένα στο νέο Πάρκο Καινοτομίας JOIST (Βαλτετσίου & Τριπόλεως), φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα κέντρο αριστείας που θα βοηθάει την αλυσίδα αξίας της υγείας (επαγγελματίες υγείας, νεοφυείς και υφιστάμενες επιχειρήσεις ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών υγείας, ερευνητές ψηφιακών υπηρεσιών υγείας, φαρμακευτικές εταιρείες, παρόχους υγείας και ρυθμιστικές αρχές/ τοπική και κεντρική κυβέρνηση) στην υλοποίηση ψηφιακών λύσεων οι οποίες εκμεταλλεύονται την τεχνητή νοημοσύνη.

Ως επιμέρους στόχοι της εταιρίας ορίζονται οι παρακάτω:

Βελτίωση αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και οργανισμών στον κλάδο της υγείας,

συμβολή στην ενίσχυση της καινοτομίας και προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης στον κλάδο,

αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εμπλεκομένων στον κλάδο της υγείας μέσω δραστηριοτήτων reskilling και upskilling και

συμβολή στην ανάπτυξη βελτιωμένων υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς και τους πολίτες, μέσω της αποτελεσματικότερης διαχείρισης δεδομένων υγείας.