Πότε ξεκινούν τα φαρμακεία τις εγγραφές των πολιτών στον προσωπικό γιατρό- Η αποζημίωση

0
387

‘Εως το τέλος της εβδομάδας οι φαρμακοποιοί θα μπορούν  να εγγράφουν τους πολίτες στο πρόγραμμα «προσωπικός  γιατρός» σύμφωνα με το ΦΕΚ που ρυθμίζει τη διαδικασία εγγραφής και την αποζημίωση των φαρμακοποιών.

Ειδικότερα η εγγραφή των πολιτών στον προσωπικό γιατρό από τα φαρμακεία θα γίνεται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και ειδικότερα του υποσυστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης με τους προσωπικούς του κωδικούς καταχωρεί τον ΑΜΚΑ του πολίτη.

Τα  στοιχεία του πολίτη αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο του ΑΜΚΑ, με δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων αυτών. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εγγραφής σε προσωπικό ιατρό από δικαστικό συμπαραστάτη για λογαριασμό προσώπου που τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση καταχωρούνται και τα απαραίτητα στοιχεία του δικαστικού συμπαραστάτη.

Στη συνέχεια, εμφανίζεται η λίστα όλων των εγγεγραμμένων γιατρών στο πρόγραμμα. Εφόσον οι προσωπικοί γιατροί έχουν συμπληρώσει το όριο εγγραφών τους τότε εμφανίζονται με την ένδειξη «μη διαθέσιμος».

Ο φαρμακοποιός επιλέγει προσωπικό ιατρό με βάση την επιθυμία του πολίτη και ολοκληρώνει την εγγραφή του σε αυτόν.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής ο πολίτης λαμβάνει σχετικό ενημερωτικό SMS ή και email, καθώς και τους προσωπικούς κωδικούς του για την ηλεκτρονική πρόσβαση στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.

Η αποζημίωση 

Η αποζημίωση των φαρμακοποιών από τον ΕΟΠΥΥ  ορίζεται εφάπαξ στο ποσό των 3 ευρώ ανά εγγραφή πολίτη. Σημειώνεται ότι ο πολίτης δεν θα πληγώνεις τον φαρμακοποιό.

Για την καταβολή της, η ΗΔΙΚΑ θα αντλεί από το Σύστημα τον αριθμό των εγγραφών των πολιτών ανά ΑΦΜ φαρμακείου και θα τον διαβιβάζει ηλεκτρονικά στον ΕΟΠΥΥ κάθε μήνα.

Εντός πέντε πρώτων εργασίμων ημερών κάθε μήνα οι φαρμακοποιοί θα υποβάλλουν στον ΕΟΠΥΥ, μαζί με την υποβολή των λογαριασμών φαρμάκων, ένα διακριτό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, που θα περιλαμβάνει το αιτούμενο ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εγγραφών και θα καλύπτουν το χρονικό διάστημα από την 28η ημέρα του προηγούμενου μήνα του μήνα αναφοράς έως και την 27η ημέρα κάθε μήνα αναφοράς.

Η καταβολή της αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ προς τα φαρμακεία, μετά την εκκαθάριση και τους σχετικούς ελέγχους, θα γίνεται εντός 60 ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου.